FUNDUSZE UNIJNE

Nowa perspektywa 2014-2020

SERWIS

Wybór specjalistów
Konsultacje
Pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych
Dobór konkursów
Przygotowanie projektu

TWORZENIE PROJEKTU

Przygotowanie dokumentacji
Skompletowanie dokumentów prawnych i finansowych
Złożenie do udziału w konkursie

OTRZYMANIE DOTACJI

Sukces!

ROZLICZENIE DOTACJI

Opracowania dotyczące analizy przedsięwzięcia inwestycyjnego
Przedkładanie dokumentacji do właściwej instytucji

SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCIjakie dają dotacje unijne perspektywa 2014-2020

FUNDUSZE UNIJNE

to ogromna szansa na rozwój twojego przedsiębiorstwa, dzięki której osiągniesz sukces. Najważniejszym celem dotacji unijnych dla firm jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.

PERSPEKTYWA 2007-2013 – ok. 68 mld euro dla Polski.

 

PERSPETYWA 2014-2020 – 82,5 mld euro do wykorzystania z unijnej polityki spójności dla Polski.

MASZ JAKIEŚ PYTANIA
Skorzystaj z formularza kontaktowego

w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące Cię pytania

Kontakt

W LATACH 2014-2020

w Polsce, na poziomie krajowym, będzie można ubiegać się o wsparcie
w ramach programów operacyjnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, które będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Dodatkowo środki będą rozdysponowywane poprzez programy regionalne finansowane z EFRR i EFS.

 

Główne obszary naszej działalności to dotacje unijne dla firm przeznaczane na:

 • modernizację zakładu produkcyjnego celem wprowadzenia nowego produktu lub usługi
 • budowę nowego zakładu produkcyjnego lub usługowego
 • zakup lub modernizację maszyn i urządzeń
 • inwestycje w obszarze ochrony środowiska

Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie 22 programy

(6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez MIiR (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz 16 regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie) na lata 2014-2020

DOTACJE SĄ DOSTĘPNE w ramach określonych programów operacyjnych

 • Program Infrastruktura i Środowisko – 27,4 mld euro

Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.

 

 • Program Inteligentny Rozwój – 8,6 mld euro

Program finansujący badania, rozwój i innowacje- wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.

 

 • Program Wiedza Edukacja Rozwój – 4,7 mld euro

Priorytetami programu są: aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

 

 • Program Polska Cyfrowa – 2,2 mld euro

Ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

 

 • Program Polska Wschodnia – 2 mld euro

Program mający zapewnić wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej – wsparcie innowacyjności, rozwoju badań, zwiększając tym samym atrakcyjność inwestycyjną makroregionu (dostępności transportowej).

 

 • Program Pomoc Techniczna – 0,7 mld euro

Stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich.

 

 • Program Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 8,5 mld euro

Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

 

 • Program Rybactwo i Morze – 0,5 mld euro

Wspieranie rolnictwa i rybołówstwa.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ Z NAMI?

KLIKNIJ TUTAJ I APLIKUJ JUŻ DZIŚ

Formularz