Zachodniopomorskie

5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych, RPO Zachodniopomorskiego

5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych, RPO Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych – projekty pozakonkursowe Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach naboru dofinansowane będą ujęte w Planie Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego projekty mające na celu kompleksową i długotrwałą poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz […]

Read More

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, RPO Zachodniopomorskiego

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, RPO Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 Na co można otrzymać dofinansowanie? Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia […]

Read More

9.2 Infrastruktura społeczna, RPO Zachodniopomorskiego

9.2 Infrastruktura społeczna, RPO Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.2 Infrastruktura społeczna Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu dofinansowywane będą działania mające na celu: a) niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi, b) wspieranie włączenia społecznego grup marginalizowanych i zagrożonych marginalizacją, c) wspieranie procesów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych […]

Read More

4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, RPO Zachodniopomorskiego

4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, RPO Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu, mający na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu wspierane będą działania mające na celu ochronę bogactwa różnorodności przyrody regionu oraz zmniejszenie antropopresji na obszarach […]

Read More

7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, RPO Zachodniopomorskiego

7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, RPO Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub […]

Read More

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, RPO Zachodniopomorskiego

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, RPO Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach […]

Read More

8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących […]

Read More

2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, RPO Zachodniopomorskiego

2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, RPO Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie […]

Read More

7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie – projekty pozakonkursowe, RPO Zachodniopomorskiego

7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie – projekty pozakonkursowe, RPO Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci […]

Read More

6.6 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, RPO Zachodniopomorskiego

6.6 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, RPO Zachodniopomorskiego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na co można otrzymać dofinansowanie? Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym […]

Read More