Śląskie

8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT, RPO Śląskiego

8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT, RPO Śląskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 –  Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego   Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: […]

Read More

7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej / 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, RPO Śląskiego

7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej / 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, RPO Śląskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Promocja samozatrudnienia Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności 3. Wsparcie pomostowe Kto może składać wnioski? O dofinansowanie […]

Read More

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

Działanie realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu przez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej. W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS. Ponadto projekty muszą być realizowane na terenie Województwa Śląskiego Na co można otrzymać dofinansowanie? […]

Read More

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, RPO Śląskiego

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs. Konkurs nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki; 2. […]

Read More

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, RPO Śląskiego

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT. Konkurs nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16 Subregion Centralny Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej […]

Read More

9.1 Aktywna integracja / 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, RPO Śląskiego

9.1 Aktywna integracja / 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Konkurs nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z […]

Read More

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, RPO Śląskiego

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT RPO WSL 2014-2020. Konkurs nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 (Subregion Południowy) Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym: a. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc […]

Read More

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, RPO Śląskiego

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Konkurs nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 (Subregion Północny) Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym: a. wsparcie dla […]

Read More

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, RPO Śląskiego

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT RPO WSL 2014-2020. Konkurs nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 (Subregion Zachodni) Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym: a. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc […]

Read More

5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, RPO Śląskiego

5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA KONKURS NR RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych Na co można […]

Read More