Pomorskie

2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu, RPO Pomorskiego

2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu, RPO Pomorskiego

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.04.03-IZ.00-22-001/16). Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach OP 2 Przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków […]

Read More

6.1 Aktywna integracja / 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, RPO Pomorskiego

6.1 Aktywna integracja / 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa, RPO Pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu  (DOCX 330 KB) Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych […]

Read More

5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, RPO Pomorskiego

5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, RPO Pomorskiego

stytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 , w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (DOCX 317 KB) dostępnym poniżej. Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekty ukierunkowane […]

Read More

5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, RPO Pomorskiego

5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, RPO Pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 , w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16. Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań […]

Read More

3.3 Edukacja zawodowa / 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej, RPO Pomorskiego

3.3 Edukacja zawodowa / 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej, RPO Pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16. Na co można otrzymać dofinansowanie? W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów: 1. Projekty ukierunkowane na uruchamianie/poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego odpowiadającej […]

Read More

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój, Pomorskie

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój, Pomorskie

Przedmiotem naboru są projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem działania jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 […]

Read More

4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, RPO Pomorskiego

4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, RPO Pomorskiego

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych RPO WP 2014-2020 (RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 5 opisu Działania 4.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.: 1) budowę i rozbudowę, roboty […]

Read More

2.3 Aktywność eksportowa, RPO Pomorskiego

2.3 Aktywność eksportowa, RPO Pomorskiego

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.03.00-IZ.00-22-001/16). Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania w formule projektu grantowego projektowi realizującemu przedsięwzięcie strategiczne pn. Pomorski Broker Eksportowy wymienione w RPS (Regionalne Programy Strategiczne) w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności […]

Read More

6.3 Ekonomia społeczna / 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej, RPO Pomorskiego

6.3 Ekonomia społeczna / 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej, RPO Pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  Działania 6.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16. Na co można otrzymać dofinansowanie? W konkursie mogą być realizowane projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane […]

Read More

2.5 Inwestorzy zewnętrzni, RPO Pomorskiego

2.5 Inwestorzy zewnętrzni, RPO Pomorskiego

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.05.00-IZ.00-22-001/16). Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania w formule projektu grantowego projektom realizującym przedsięwzięcie strategiczne pn. Invest in Pomerania wymienione w RPS (Regionalne Programy Strategiczne) w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności […]

Read More