Aktualności

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, RPO Świętokrzyskiego

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, RPO Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.07.03.00-IZ.00-26-044/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 […]

Read More

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL, Inteligentny Rozwój

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL, Inteligentny Rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”;poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (programy realizowane w ramach […]

Read More

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskiego

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 16.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe na rzecz: a)    MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności […]

Read More

8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, RPO Wielkopolskiego

8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, RPO Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) z dniem 16.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: 1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach […]

Read More

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, RPO Świętokrzyskiego

7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, RPO Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.07.03.00-IZ.00-26-043/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 […]

Read More

3.3 Transport multimodalny, RPO Łódzkiego

3.3 Transport multimodalny, RPO Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania […]

Read More

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Wielkopolskiego

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 09.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 w ramach Działania 1.2  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w […]

Read More

8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP, RPO Dolnośląskiego

8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP, RPO Dolnośląskiego

Konkurs nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działaniu 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP. Na co można otrzymać dofinansowanie? Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności […]

Read More

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Wielkopolskiego

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 09.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 w ramach Działania 1.2  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w […]

Read More

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Wiedza Edukacja Rozwój

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Wiedza Edukacja Rozwój

Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych(Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w […]

Read More