Aktualności

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych), RPO Wielkopolskiego

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych), RPO Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.08.03.04-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie […]

Read More

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Infrastruktura i Środowisko

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Infrastruktura i Środowisko

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020  OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW  W RAMACH Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Na co można otrzymać dofinansowanie? 1)      Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty […]

Read More

8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej / Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, RPO Wielkopolskiego

8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej / Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, RPO Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie […]

Read More

2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych”, RPO Mazowieckiego

2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych”, RPO Mazowieckiego

Nabór w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – typ projektów „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na wykorzystaniu TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, celem świadczenia usług […]

Read More

3.2 Internacjonalizacja MŚP / 3.2.2 Modele biznesowe – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”, RPO Mazowieckiego

3.2 Internacjonalizacja MŚP / 3.2.2 Modele biznesowe – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”, RPO Mazowieckiego

Nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach […]

Read More

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, RPO Śląskiego

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT. Konkurs nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16 Subregion Centralny Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej […]

Read More

9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej, RPO Wielkopolskiego

9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej, RPO Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 24.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę szkół […]

Read More

7.1 Infrastruktura drogowa – typ projektów „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP”, RPO Mazowieckiego

7.1 Infrastruktura drogowa – typ projektów „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP”, RPO Mazowieckiego

Nabór w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa – typ projektów „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparciem zostanie objęta budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych wraz […]

Read More

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, RPO Małopolskiego

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, RPO Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typy  projektu: A. rozwijanie u uczniów […]

Read More

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian / 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP, RPO Małopolskiego

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian / 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP, RPO Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP. Na co można otrzymać dofinansowanie?  Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne […]

Read More