Aktualności

7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej / 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, RPO Lubuskiego

7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej / 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, RPO Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. W zależności od naturalnych oddziaływań instytucji OWES, województwo lubuskie podzielono na dwa obszary: Obszar I, który obejmuje następujące powiaty: […]

Read More

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.4 Tereny inwestycyjne, RPO Warmińsko-mazurskiego

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.4 Tereny inwestycyjne, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach poddziałania wpierane będą projekty polegające na: utworzeniu nowych lub dostosowaniu istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego, uporządkowaniu i przygotowaniu […]

Read More

9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT. Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs dotyczy Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT określonego […]

Read More

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych […]

Read More

4.5 Kapitał przyrodniczy regionu / 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, RPO Lubuskiego

4.5 Kapitał przyrodniczy regionu / 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, RPO Lubuskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra Konkurs obejmuje następujące typy projektu: Typ I: […]

Read More

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu jest wybór Beneficjenta/ów projektów projektu grantowego, który będzie udzielał grantów na sfinansowanie kosztów udziału grup/y przedsiębiorstw z sektora […]

Read More

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, RPO Śląskiego

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs. Konkurs nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki; 2. […]

Read More

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, RPO Warmińsko-mazurskiego

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu może być dofinansowany typ projektu: Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub […]

Read More

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, Inteligentny Rozwój

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, Inteligentny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, Programu Inteligentny Rozwój. Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych […]

Read More

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej, konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, RPO Podkarpackiego

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej, konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-002/16: oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie […]

Read More