6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, RPO Małopolskiego

6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, RPO Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój...