Aktualności

5.1 Infrastruktura drogowa, RPO Kujawsko-pomorskiego

5.1 Infrastruktura drogowa, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 5.1  Infrastruktura drogowa Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych[1], węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo […]

Read More

4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom / 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, RPO Kujawsko-pomorskiego

4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom / 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-023/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekty polegające na zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących w Krajowym […]

Read More

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I) Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu jest wsparcie projektów jednostek samorządu terytorialnego z […]

Read More

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne i jest prowadzony dla następującego typu projektu: Typ […]

Read More

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych / 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra, RPO Lubuskiego

8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych / 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra, RPO Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra  Na co można otrzymać […]

Read More

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT AKO, RPO Wielkopolskiego

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT AKO, RPO Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiegojako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska  jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie […]

Read More

3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO Podkarpackiego

3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III. Czysta Energia Działanie 3.2. […]

Read More

2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO Podkarpackiego

2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie Działanie 2.1 […]

Read More

5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, RPO Podkarpackiego

5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.2 […]

Read More

2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkiego

2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych. Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy projektów podlegające dofinansowaniu: 1) kreowanie oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, poprzez dofinansowanie […]

Read More