Aktualności

6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej / 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i […]

Read More

6.2 Ochrona wody i gleb, RPO Podlaskiego

6.2 Ochrona wody i gleb, RPO Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr RPPD.06.02.00-IZ.00-20-001/15 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, działanie 6.2 Ochrona wody i gleb. Nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i […]

Read More

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskiego

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskiego

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą np. na: wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego  towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do […]

Read More

1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, RPO Zachodniopomorskiego

1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, RPO Zachodniopomorskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Działania 1.6 wspierane będą projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne […]

Read More

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: – uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo – realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje […]

Read More

4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój

4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój

Na co można otrzymać dofinansowanie? Celem działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB), aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie […]

Read More

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Republika Czeska – Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań: Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza. Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego. Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i […]

Read More