Aktualności

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

Działanie realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu przez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej. W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS. Ponadto projekty muszą być realizowane na terenie Województwa Śląskiego Na co można otrzymać dofinansowanie? […]

Read More

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, Infrastruktura i Środowisko

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w […]

Read More

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, Wiedza Edukacja Rozwój

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, Wiedza Edukacja Rozwój

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/16 „Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach” ogłaszany jest przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego […]

Read More

6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, RPO Małopolskiego

6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, RPO Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia realizowane w granicach obszarów, którym […]

Read More

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Infrastruktura i Środowisko

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza drugi konkurs projektów w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektów: 1)Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów; 2) […]

Read More

4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, RPO Warmińsko-mazurskiego

4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu może być dofinansowany typ projektu: Budowa, przebudowa dróg w obszarze funkcjonalnym […]

Read More

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,  ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem […]

Read More

1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, Infrastruktura i Środowisko

1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS […]

Read More

9.1 Aktywizacja zawodowa, RPO Lubelskiego

9.1 Aktywizacja zawodowa, RPO Lubelskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa Konkurs zamknięty nr RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/1. Na co można otrzymać dofinansowanie? Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, b) staże i/lub praktyki zawodowe, c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia […]

Read More

6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, RPO Kujawsko-pomorskiego

6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? 1) Inwestycje w infrastrukturę [1] edukacyjną […]

Read More