Aktualności

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Wiedza Edukacja Rozwój

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Wiedza Edukacja Rozwój

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji” ogłaszany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekty składane w […]

Read More

7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej / 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, RPO Śląskiego

7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej / 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, RPO Śląskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Promocja samozatrudnienia Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności 3. Wsparcie pomostowe Kto może składać wnioski? O dofinansowanie […]

Read More

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Wiedza Edukacja Rozwój

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Wiedza Edukacja Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4 w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego w konkursie nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech […]

Read More

5.1 Transport drogowy / 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

5.1 Transport drogowy / 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM Wezwanie nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/16 w ramach Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach kategorii interwencji: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi […]

Read More

4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, RPO Lubuskiego

4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, RPO Lubuskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 WZYWA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM Wezwanie nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  w ramach kategorii interwencji: 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany […]

Read More

9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych / 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych / 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach kategorii interwencji 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej) […]

Read More

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, Inteligentny Rozwój

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, Inteligentny Rozwój

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów: działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? W działaniu 1.1, poddziałaniu 1.1.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które […]

Read More

9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, RPO Opolskiego

9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, RPO Opolskiego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój Edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej dofinansowanie można […]

Read More

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskiego

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskiego

Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.Konkurs nr RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16dotyczy projektów w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW. Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej […]

Read More

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, RPO Zachodniopomorskiego

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, RPO Zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Numer naboru: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K09/16 Na co można otrzymać dofinansowanie? Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia […]

Read More