Łódzkie

4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii, RPO Łódzkiego

4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii, RPO Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu (PDF 487 KB) tj.: […]

Read More

2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkiego

2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych. Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy projektów podlegające dofinansowaniu: 1) kreowanie oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, poprzez dofinansowanie […]

Read More

3.3 Transport multimodalny, RPO Łódzkiego

3.3 Transport multimodalny, RPO Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania […]

Read More

8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia / 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, RPO Łódzkiego

8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia / 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, RPO Łódzkiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działania VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia” Poddziałania VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia”  Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to: 1. programy aktywizacji zawodowej służące […]

Read More

6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej, RPO Łódzkiego

6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej, RPO Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 […]

Read More

10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkiego

10.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia / 10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, RPO Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na co można otrzymać […]

Read More

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, RPO Łódzkiego

10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, RPO Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie działań ułatwiających […]

Read More

8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia / 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, RPO Łódzkiego

8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia / 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, RPO Łódzkiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie” Działania VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia” Poddziałania VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia”  Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to: 1. programy aktywizacji zawodowej służące […]

Read More

5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna / 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, RPO Łódzkiego

5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna / 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, RPO Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działania V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna (nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w […]

Read More

11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.1 Edukacja przedszkolna, RPO Łódzkiego

11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.1 Edukacja przedszkolna, RPO Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl. (RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/15) Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów: 1) Upowszechnianie wysokiej jakości […]

Read More