3.3 Transport multimodalny, RPO Łódzkiego

3.3 Transport multimodalny, RPO Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III Transport...