Kujawsko-pomorskie

1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej / 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, RPO Kujawsko-pomorskiego

1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej / 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich (konkurs Nr RPKP. 01.03.01-IZ.00-04-033/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano  projekty zakładające zakup wsparcia […]

Read More

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług / 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, RPO Kujawsko-pomorskiego

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług / 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – […]

Read More

6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, RPO Kujawsko-pomorskiego

6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? 1) Inwestycje w infrastrukturę [1] edukacyjną […]

Read More

5.1 Infrastruktura drogowa, RPO Kujawsko-pomorskiego

5.1 Infrastruktura drogowa, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 5.1  Infrastruktura drogowa Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych[1], węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo […]

Read More

4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom / 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, RPO Kujawsko-pomorskiego

4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom / 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-023/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekty polegające na zakupie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonujących w Krajowym […]

Read More

1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP / 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, RPO Kujawsko-pomorskiego

1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP / 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe[1] (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-019/16). [1] Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. […]

Read More

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, RPO Kujawsko-pomorskiego

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek […]

Read More

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, RPO Kujawsko-pomorskiego

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie. Na co można otrzymać dofinansowanie? Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 1)      Działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, 2)      Wsparcie w […]

Read More

3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16], RPO Kujawsko-pomorskiego

3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16], RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekt dotyczący przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej[1] modernizacji energetycznej budynków […]

Read More

3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16], RPO Kujawsko-pomorskiego

3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16], RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekt dotyczący przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej[1] modernizacji energetycznej budynków […]

Read More