Aktualności

8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT, RPO Śląskiego

8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT, RPO Śląskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 –  Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego   Na co można otrzymać dofinansowanie? 1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: […]

Read More

5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych, RPO Zachodniopomorskiego

5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych, RPO Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych – projekty pozakonkursowe Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach naboru dofinansowane będą ujęte w Planie Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego projekty mające na celu kompleksową i długotrwałą poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz […]

Read More

2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu, RPO Pomorskiego

2.4 Otoczenie biznesu / 2.4.3 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu, RPO Pomorskiego

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.04.03-IZ.00-22-001/16). Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach OP 2 Przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków […]

Read More

1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój

1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs w ramach Programu sektorowego „INNOMOTO” na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują […]

Read More

1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej / 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, RPO Kujawsko-pomorskiego

1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej / 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich (konkurs Nr RPKP. 01.03.01-IZ.00-04-033/16). Na co można otrzymać dofinansowanie? Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano  projekty zakładające zakup wsparcia […]

Read More

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Działania 1.1, Poddziałania […]

Read More

1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój

1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne […]

Read More

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług / 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, RPO Kujawsko-pomorskiego

1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług / 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – […]

Read More

4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii, RPO Łódzkiego

4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii, RPO Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu (PDF 487 KB) tj.: […]

Read More

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, RPO Podkarpackiego

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, RPO Podkarpackiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (WUP) ogłasza nabór nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie – projekty konkursowe. Informacja Instytucji Pośredniczącej dotycząca terminów rozstrzygnięcia konkursów Na co można otrzymać dofinansowanie? Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do […]

Read More