Zasady KONKURSu

Dofinansowanie działań BHP

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Informacje Ogólne

ZUS pomaga Twojej Firmie

Dofinansowanie ZUS realnie zwiększa bezpieczeństwo pracy. Dzięki nim w okresie styczeń – wrzesień 2018r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 55288 osób i była o 1,5% mniejsza niż w analogicznym okresie ub. roku.
Tobie również możemy pomóc!

 

Szczegóły

Więcej informacji
o Dofinansowaniu ZUS

Dofinansowaniu podlegają działania:

 1. Bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy
 2. Urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym
 3. Oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym
 4. Ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
 5. Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
 6. Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
 7. Sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego
 8. Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne
  i szkodliwe czynniki biologiczne
 9. Środki ochrony indywidualnej

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne
 2. Nie zalega z opłacaniem podatków
 3. Nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego
  z wierzycielem
 4. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania
 5. Nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

MIKRO FIRMY

90%

140000PLN

do 9 Pracowników

MAŁE

80%

210000PLN

do 49 Pracowników

ŚREDNIE

60%

340000PLN

do 249 Pracowników

DUŻE

20%

500000PLN

od 249 Pracowników

Nasze Motto

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.

Albert Einstein

Masz Pytania? Pytaj

Dane firmy
BKGM Inwestycje

Małgorzata Kasińska

Pańska 96, lok. 83,  00-837 Warszawa

NIP: 6423039515