Nabór wniosków

od 02.11.2016 do 31.12.2020

5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych, RPO Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych – projekty pozakonkursowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach naboru dofinansowane będą ujęte w Planie Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego projekty mające na celu kompleksową i długotrwałą poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz poprawę jej parametrów eksploatacyjnych, a także dostosowujące infrastrukturę do potrzeb rynku przewoźników (np. wzrost dopuszczalnych nacisków na oś, modernizacja peronów, wzrost przepustowości linii) oraz pasażerów (np. dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, podniesienie komfortu). Istotne znaczenie ma również rozwój połączeń obszarów marginalizowanych transportowo z węzłami sieci TEN-T (np. poprzez wzrost prędkości przejazdów). Dodatkowo, wsparcie posłuży realizacji inwestycji w zakresie rozwoju systemów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, w tym wprowadzania na najważniejszych szlakach kolejowych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ang. ERTMS). W ramach niniejszego działania wsparciem nie będą obejmowane inwestycje polegające na pracach remontowych, ani dotyczące bieżącego utrzymania infrastruktury (powyższe dotyczy również inwestycji w sieci TEN-T).
  2. Realizacja projektów w ramach niniejszego Działania ma na celu zwiększenie  dostępności kolejowej stolicy województwa. W naborze możliwe jest wsparcie inwestycji dotyczących budowy, przebudowy i rehabilitacji regionalnych linii kolejowych oraz infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym, w ramach jednego typu projektów – rewitalizacja linii kolejowej nr 210.
  3. W naborze przewiduje się realizację wyłącznie projektów o stacjonarnym charakterze, tj. takich, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 5.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są zarządcy infrastruktury kolejowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR musi być zgodne z zapisami załącznika 5 do SOOP, tj. z Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

150 727 500,00 PLN

 

Więcej informacji TUTAJ