Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.04.03-IZ.00-22-001/16). Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom wpisującym się w cele szczegółowe Poddziałania 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach OP 2 Przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ 1) projektów wymieniony w pkt 5 opisu Poddziałania 2.4.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. budowę gotowości IOB do świadczenia poszerzonego zakresu usług proinnowacyjnych, wysokospecjalistycznych, usług doradczych i szkoleniowych poprzez m.in. rozbudowę, remont i/lub zakup wyposażenia IOB.

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typu nr 1) beneficjentów wymienionego w pkt 6 opisu Poddziałania 2.4.3. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. Instytucji Otoczenia Biznesu. Konkurs skierowany jest do wnioskodawców spoza Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lutym 2017 roku.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. Projekty składane w konkursie dla Poddziałania 2.4.3. muszą zostać objęte pomocą publiczną, a poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Poddziałania 2.4.3. w SzOOP RPO WP. Uwaga! Fakt objęcia projektu pomocą publiczną weryfikowany będzie przez IZ RPO WP na etapie oceny formalnej w kryterium A.7. Pomoc publiczna.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 15 134 062 PLN.

 

Więcej informacji TUTAJ