Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich (konkurs Nr RPKP. 01.03.01-IZ.00-04-033/16).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano  projekty zakładające zakup wsparcia doradczego dotyczącego pobudzania transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw odpryskowych, w szczególności:

a) usługi doradcze w zakresie innowacji[1] i usług wsparcia innowacji[2], w tym m.in. w zakresie zawierania umów np. licencyjnych, sprzedaży własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo-rozwojową,o przeniesienie autorskich praw majątkowych;

b) usługi doradcze w zakresie budowania i utrzymywania sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym doradztwo w zakresie zawierania umów o powiązaniu kooperacyjnym;

c) nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą też być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Powyższe ograniczenie nie dotyczy usługi udostępnienia przestrzeni biurowej.

[1] Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 94) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

[2] Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 95) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Usługi wsparcia innowacji nie mogą być samodzielnie realizowanym typem projektu. Ich koszty będą kwalifikowalne jedynie w sytuacji, gdy będą elementem dodatkowym w projekcie.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

• Przedsiębiorstwo odpryskowe[1].

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Weryfikacji będzie podlegał wpis do odpowiedniego rejestru:

• w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych[2] w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

[1] Spółki:

• spin off – spółka prawa handlowego, w której spółka celowa  utworzona przez uczelnię posiadającą siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych,  posiada swoje udziały. Za spin off zostanie również uznane przedsiębiorstwo w którym uczelnia niepubliczna z województwa kujawsko-pomorskiego posiada bezpośrednio swoje udziały, o ile celem działania takiego przedsiębiorstwa jest wdrażanie bezpośrednio na rynku wyników prac B+R poprzez oferowanie usług lub towarów opartych na wynikach tychże prac.

• spin out – spółka  prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z uczelnią z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim posiada swoje udziały. Spółka jest związana z wyżej  wymienioną uczelnią umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych.

[2] W ramach niniejszego konkursu Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość ubiegania się o wsparcie spółek kapitałowych w organizacji. W takiej sytuacji na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca musi być wpisany do właściwego rejestru.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Maksymalna wartość dofinansowania, o którą ubiega się wnioskodawca nie może przekroczyć 100 000,00 zł., zgodnie z kryterium wyboru projektów B.15 Maksymalna wartość dofinansowania.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 852 200,00 zł

 

Więcej informacji TUTAJ