Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1) Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.

2) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.

3) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się:

Mikro[1], małe[2] lub średnie[3] przedsiębiorstwo[4].

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

[1] w rozumieniu załącznika I do GBER

[2] Jw.

[3] Jw.

[4] Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Definicja zgodna z załącznikiem I do GBER.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 3.6 Regulaminu konkursu. Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi mniej niż 1 mln zł – w ramach schematu 1. Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi co najmniej 1 mln zł – w ramach schematu 2.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

132 783 000,00 zł

 

Więcej informacji TUTAJ