Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu (PDF 487 KB) tj.:

 1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
 2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii).

Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii. W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:

 • elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),
 • instalacji wykorzystujących energię słoneczną,
 • elektrowni wiatrowych,
 • instalacji wykorzystujących energię geotermalną,
 • instalacji wykorzystujących biomasę,
 • instalacji wykorzystujących biogaz.

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:

 • w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),
 • w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),
 • w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),
 • w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu (PDF 487 KB) tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (jst),
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • TBS,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,organizacje pozarządowe,
 • podmioty lecznicze,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne − organy administracji rządowej oraz jednostki podległe

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

88 833 498 zł

 

Więcej informacji TUTAJ