Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Promocja samozatrudnienia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności

3. Wsparcie pomostowe

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

27 251 050,39 PLN (23 163 392,82 PLN z UE i 4 087 657,57 PLN współfinansowania krajowego), w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu północnego woj. śląskiego: 8 350 811,88 PLN, subregionu południowego: 5 174 429,45 PLN, subregionu centralnego: 6 122 220,98 PLN, subregionu zachodniego: 5 968 525,06 PLN, na rezerwę finansową z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców (5%): 1 362 552,52 PLN, na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień (1%): 272 510,50 PLN

 

Więcej informacji TUTAJ