Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa III. Czysta Energia

Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:

 1. ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 2. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie,
 3. montaż zewnętrznych urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),
 4. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub  wymianą źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę),
 5. likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 6. modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła,
 7. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii w budynku (w tym zawory termostatyczne),
 8. modernizacja instalacji elektrycznej budynku, która skutkować będzie ograniczeniem strat energii,
 9. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 10. instalacja urządzeń wysokosprawnej mikrokogeneracji,
 11. modernizacja lub wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynku (zamontowanego w/na budynku na stałe). W ramach tego konkursu nie przewiduje się udzielania dofinansowania na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i ochrony zdrowia.

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 3. jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 4. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS (towarzystwa budownictwa społecznego),
 5. organizacje pozarządowe,
 6. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

UWAGA: W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się wsparcia w zakresie projektów dotyczących:

 1. wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów) oraz miast subregionalnych (Krosno, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg), kwalifikujących się do wsparcia w ramach PO IiŚ 2014-2020 (do momentu wyczerpania dostępnej alokacji w programie krajowym),
 2. modernizacji energetycznej budynków ochrony zdrowia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych. W przypadku inwestycji, których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, poziom dofinansowania określają przepisy dotyczące danego rodzaju pomocy oraz § 10 Regulaminu Konkursu. W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

198 000 000,00 zł

 

Więcej informacji TUTAJ