Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1) kreowanie oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, poprzez dofinansowanie kosztów przygotowania nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB, w tym m.in.: przeprowadzenia badania rynku pod kątem faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw z sektora MŚP na daną usługę lub pakiet usług, opracowanie założeń dotyczących wdrożenia nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez IOB na rzecz MŚP, pilotaż nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez IOB na rzecz MŚP;

2) kreowanie oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości na rzecz MŚP, poprzez dofinansowanie kosztów przygotowania nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty inkubatorów przedsiębiorczości, w tym m.in.: przeprowadzenia badania rynku pod kątem faktycznego zapotrzebowania przedsiębiorstw z sektora MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) na daną usługę lub pakiet usług, opracowanie założeń dotyczących wdrożenia nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez inkubator przedsiębiorczości na rzecz MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), pilotaż nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez inkubator przedsiębiorczości na rzecz MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy).

Kto może składać wnioski?

instytucje otoczenia biznesu,

szkoły wyższe – w przypadku inkubatorów akademickich

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: do 85% wydatków kwalifikowalnych, przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 800 000,00 złotych, nie więcej jednak niż równowartości 200 000 euro na dzień przyznania pomocy;
b) w przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną oraz pomocą de minimis: dla mikro- i małego przedsiębiorstwa – 55% wydatków kwalifikowalnych, dla średniego przedsiębiorstwa – 45% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku pozostałych podmiotów – 35% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 910 000,00 zł