Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne i jest prowadzony dla następującego typu projektu:

Typ II – Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach następującej kategorii interwencji:

66 – Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna (pomoc na udział MŚP w targach) oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków) lub tylko pomoc de minimis.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – na terenie województwa lubuskiego).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I runda konkursowa (30.06.2016 – 31.08.2016) – listopad 2016 r., II runda konkursowa (01.09.2016 – 28.10.2016) – styczeń 2017 r., III runda konkursowa (31.10.2016 – 30.12.2016) – marzec 2017 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% – w ramach pomocy na udział MŚP w targach, 85% – w ramach pomocy de minimis.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 500 000,00 PLN).

 

Więcej informacji TUTAJ