Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wsparcie projektów jednostek samorządu terytorialnego z zakresu promocji gospodarczej województwa lubuskiego i jest prowadzony dla następującego typu projektu:

Typ I – Promocja gospodarcza regionu w ramach następującej kategorii interwencji:
66 – Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu, w celu zwiększenia inwestycji, m.in. poprzez następujące rodzaje działań promocyjnych:

  • organizację szerokiej kampanii promocyjnej regionu województwa lubuskiego o charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach międzynarodowych, w tym kampanii medialnej,
  • organizację udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach/wystawach, misjach gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
  • organizację krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego dla MŚP (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
  • tworzenie i/lub rozwój bezpłatnego systemu informacji i obsługi potencjalnych inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych w województwie lubuskim, w tym m.in. przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o możliwościach inwestycyjnych w regionie, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie branż wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje,
  • inne działania promocyjne służące promowaniu województwa lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

Realizacja projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu musi wynikać z założeń Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego.

W ramach konkursu kwalifikowane są wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną (brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO – Beneficjent).

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Beneficjenta.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, z terenu województwa lubuskiego, w tym z MOF Zielonej Góry i MOF Gorzowa Wlkp. (wyłącznie w zakresie przedsięwzięć innych niż wskazane do realizacji w formule ZIT). Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie[1] z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, ich związkami, stowarzyszeniami i porozumieniami.

[1] Po spełnieniu warunków wynikających z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

99 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN).

 

Więcej informacji TUTAJ