Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Konkurs nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:
a) sprawowanie opieki przez nianię,
b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2016 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

88 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 500 000,00 euro, co stanowi 37 298 000,00 PLN

 

Więcej informacji TUTAJ