Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA KONKURS NR RPSL.05.05.00-IZ.01-24-058/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektów:

1. Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W ramach naboru stosowana będzie zasada, zgodnie z którą jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2. Organizacje pozarządowe.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2016 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 145 600 PLN i 500 000 EUR

 

Więcej informacji TUTAJ